Secondary Examination List of Doctoral Program in Developing Country Studies (DCS) at Tsinghua University in 2020

After the independent evaluation by the members of the Preliminary Review Expert Committee, Top 18 candidates with the highest overall scores in the preliminary review will enter the secondary examination session of the Doctoral Program in Developing Country Studies (DCS) 2020. The secondary examination list is as follows (in order of registration number).

Registration No. Name
20100217 Wang Hansheng
20100689 Lin Youhong
20101151 Yang Jing
20101503 Jiang Jinxiang
20101808 Yang Ruoxi
20101853 Chen Rongxuan
20102024 Ye Panting
20102446 Li Liaosu
20103663 Ye Huiling
20103872 Qiu Xintian
20104326 Song Peirui
20104566 Zeng Jiahui
20105052 Wang Xiaofeng
20105084 Zhang Di
20105354 Xu Min
20105355 Yan Ran
20106838 Hu Yifan
20107014 Zhang Wanyue